Foppe Atema uitsnede

De Stuurgroep Achterhoek2020 mag een substantiële bijdrage van de provincie verwachten voor de realisatie van zo’n tien projecten die een flinke impuls geven aan de Achterhoekse economie. En dat is pas het begin. Er zijn nog veel nieuwe projecten in voorbereiding, waarvoor de Stuurgroep in het najaar extra middelen vraagt bij Provinciale Staten.
Foppe Atema, voorzitter Stuurgroep Achterhoek 2020: “Eind augustus heeft de Stuurgroep in aanwezigheid van gedeputeerde Bea Schouten besproken welke projecten met de eerste 2,8 miljoen euro uit het omvangrijke programma “Gebiedsopgave” en uit andere provinciale middelen kunnen starten. Dit zijn nu nog vooral projecten op het gebied van Smart Werken; voor de programma’s Wonen en Bereikbaarheid hopen we in de volgende fase meer geld te ontvangen.”

Smart Werken
Zo komt er een Smart Business Center (SBC) in de Achterhoek: een centrum van en voor ondernemers en instellingen, waar zij samen met studenten en docenten cocreëren en innoveren in de Achterhoek. SBC borduurt voort op de succesformule CIVON en ACT, die innovatie en verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs stimuleren. Het Smart Business Center verdiept deze aanpak door de nieuwe middenkaderopleiding Smart Industry en breidt hem uit naar andere sectoren die van belang zijn voor de Achterhoek, zoals Zorg en AgroFood.
Achterhoekse bedrijven en kennisinstellingen gaan samen gebruik maken van een geavanceerde 3D-metaalprinter bij de Kaak Group in Terborg om te leren van en experimenteren met deze techniek; uniek in de wereld. ‘Smart Technical Education’ is een ambitieus plan om de technische vmbo-opleidingen in de Achterhoek te waarborgen, te ontwikkelen en daarmee interessant te houden voor aankomende studenten. Ook komt er een Kenniswerkplaats voor Smart Biobased Economy en praktische toepassingen van het LoRa-netwerk in de agrarische sector.

Wonen en Bereikbaarheid
Op het gebied van Wonen starten drie pilotprojecten: tijdelijke woonvormen in Winterswijk en Doetinchem, een integrale aanpak van de bestaande woningvoorraad in Beltrum (Berkelland) en ’Achterhoeks vastgoed in de etalage’ waarbij leegstaande panden worden aangepakt. Voor het thema Bereikbaarheid zetten we nu in op een onderzoek naar de Tweede fase N18, waarbij de weg tussen Varsseveld en Groenlo een robuuste autoweg (100 km/uur) wordt en pilots van het Slingeland Ziekenhuis en het Graafschap College op het gebied van ‘Slim Samenreizen Achterhoek’.

Foppe Atema: “Op 12 december organiseert de Stuurgroep weer een Achterhoek2020-bijeenkomst. We nodigen hiervoor iedereen uit die meer wil weten over of wil bijdragen aan Achterhoek2020.” Voor meer informatie over de Uitvoeringsagenda2.0 en de projecten gaat u naar www.achterhoek2020.nl/uitvoeringsagenda.

We hebben er weer een nieuw lid bij: Jansen Onderhoud en Reparatie uit Hengelo.

Arjan en Kristel van harte welkom!

 

 

Bedrijventerrein Hengelo Gld. in de gemeente Bronckhorst heeft opnieuw het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken behaald. Het Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en evt. andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van. MKB-Nederland begeleidt dit proces. 

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKBNederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken, zoals:
 het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig'  beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging  het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s, enz.  investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.
De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.
In heel Nederland worden momenteel veel bedrijventerreinen veiliger gemaakt met behulp van de KVO-B-methode. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van de werkwijze: met alle partijen aan tafel om een veilig bedrijventerrein te realiseren. De KVO-methode wordt gezien als een goede basis om in gezamenlijkheid te werken aan kwaliteit in veiligheidszorg. MKB-Nederland begeleidt de bedrijventerreinen en biedt kosteloos hulp aan door inzet van procesbegeleiders KVO-B. Terreinen die alle stappen hebben doorlopen krijgen aan het eind als waardering het Keurmerk toegewezen. Na drie jaar volgt opnieuw een evaluatie en hercertificering. Inmiddels hebben al meer dan 800 bedrijventerreinen in Nederland een Keurmerk behaald.

De inkt van de handtekening op het afgesloten convenant met CIF is droog, de Gemeente Bronckhorst heeft een partij gevonden die de aanleg van glasvezel in het buitengebied wil realiseren!

Het hele project staat onder leiding van Glasvezel Buitenaf die ook verantwoordelijk is voor planning en uitvoering.

Na de zomervakanties wordt gestart met de voorbereidingen voor de vraagbundeling die gepland staat voor het 1e kwartaal van 2017.

Alleen 50% deelname garandeert aanleg. Met gezamenlijke inspanningen moet het lukken om iedereen te overtuigen van deze belangrijke kans.

In september volgen nadere berichten aldus bedrijvencontactfunctionaris Gert Jan Mugge van de Gemeente Bronckhorst. 

Glasvezel 2

De handtekening staat! Tijdens de zomerbijeenkomst met de dorpsbelangenorganisaties van 27 juni werd het aanleg-convenant met CIF getekend. Volgende stap is informatie over het aanbod en dan campagne voeren! Na de zomervakantie meer hierover.

Achterhoek

Leden van de commissie Algemeen Bestuur en Financiën van provincie Gelderland bezochten 22 juni de Achterhoek. Dit gebeurde op initiatief van Regio Achterhoek en Achterhoek2020. Doel van het bezoek was de commissie kennis te laten maken met de ambities op het gebied van werken, wonen en bereikbaarheid waarmee de Achterhoek al volop aan de slag is. Steun van de provincie is hierbij zeer welkom. De commissie zal hiervoor binnenkort (een deel van de) middelen uit de Gelderse Gebiedsopgaven toekennen.

Focus op Smart Werken
Regiosecretaris Rik Swieringa zei verheugd te zijn dat de Gebiedsopgave als katalysator heeft gewerkt voor de Achterhoekse partners om focus aan te brengen in de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020. “Onze ambitie is SmartHub Achterhoek te zijn. Daar voor hebben we uw steun op het gebied van leefomgeving en bereikbaarheid hard nodig.” Gelderland heeft onlangs bekend gemaakt honderd miljoen euro beschikbaar te hebben voor het stimuleren van de economie. “Wij hebben met onze inzet op Smart Werken duidelijk gemaakt dat wij de Gelderse economie kunnen bieden. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat Gelderland met ons gaat investeren in de Achterhoekse economie.”

De leden van PS bezochten in het gezelschap van Achterhoekse ondernemers, raadsleden en bestuurders de innovatieve fabriek O4 Wheelchairs in Varsseveld, waar ‘slimme’ rolstoelen worden gemaakt. Het is een van de vele Achterhoekse bedrijven die het concept Smart Industry heeft omarmd. In Gendringen werden initiatieven getoond om leegstand in de kernen op te vangen en de leefbaarheid te vergroten. Zo zijn er plannen van Azora, Wonion, gemeente Oude IJsselstreek en Stichting Gendringen Leefbaar om wonen, zorg en wijkcentrum letterlijk dichter bij elkaar te brengen.

Leefbaarheid en mobiliteit
Wethouder Kok, voorzitter van de Stuurgroep Regiovisie Wonen, stelde dat de Achterhoek eensgezind minder gaat bouwen en meer gaat investeren het verduurzamen van bestaande panden. “Daarom vragen wij de provincie ons te blijven ondersteunen, zoals nu gebeurt met het programma Steengoed Benutten.” Wethouder Hengeveld van Oude IJsselstreek gaf aan dat serieus gekeken wordt of slopen een optie is. Stuurgroeplid Peter Drenth benadrukte dat mobiliteit de ruggengraat is van de economie en dat de ambities van de Achterhoek niet zonder uitstekend vervoer waargemaakt kunnen worden. “Wij vragen het Rijk regelruimte om te mogen experimenteren. Zo willen we bijvoorbeeld voorkomen dat er lege bussen rondrijden. Wij kunnen dat ‘smart’ oppakken, maar alleen als de provincie hierbij vierkant achter ons staat.”

Eenheid
Anja Prins, voorzitter van de commissie AB&F, prees de Achterhoek om de mate waarin plannen al concreet zijn. “Daarin loopt deze regio echt voorop. Ik zie veel verbinding tussen ondernemers en bestuurders en een groot enthousiasme om samen de mouwen op te stropen, zoals in de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020. De Achterhoek komt over als een eenheid”. Statenlid Johan Visser vond dat het bezoek opnieuw liet zien waar de Achterhoek voor staat. “Dat kan nooit te veel worden uitgedragen.” Regiovoorzitter Annemieke Traag dankte de Statenleden voor hun komst. “We zijn vereerd met uw aandacht en blijven heel graag met u samenwerken.”

 

Een zeer geslaagde dag met een hele goede opkomst! 

Het weer leek niet geweldig te worden, maar gelukkig was de zon tussendoor volop aanwezig en konden de deelnemers genieten van de mooie 100 km. lange rit door Bronckhorst. Bij Golfclub 't Zelle en Café Heezen in Steenderen waren de stops en konden we genieten op het terras. Na afloop bij Museum 's Smedekinck werd bekend gemaakt dat Hiske Huiting uit Baak de nieuwe voorzitter gaat worden. Hiske zit al in het bestuur en volgt de in januari gestopte Paul Stortelder op. Wouter Siemes van Europlanit uit Vorden zal het bestuur gaan versterken.

 

Kijk voor de foto's op onze Facebookpagina.

jonge boeren

Wat de meerderheid van de gemeenten betreft, gaat er met ingang van volgend jaar meer geld naar de kleine gemeenten. Ongeacht de soms forse nadelen voor de grote steden, moet de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds gewoon doorgaan.

Tegen  het advies van het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in, kon een motie van de Zeeuwse gemeenten om de herverdeling van het gemeentefonds onverkort door te zetten op een meerderheid van 51,3 procent rekenen. Dat is de uitkomst van een stemming tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG in Haarlemmermeer.

Veel buitengebied

De herverdeling van het gemeentefonds is nodig omdat uit diverse onderzoeken is gebleken dat er al jaren sprake is van een onevenwichtige verdeling van de rijksmiddelen: gemeenten met relatief veel buitengebied krijgen te weinig, verstedelijkte gemeenten te veel.

De herverdeling leidt ertoe dat sommige gemeenten er 40 tot 50 euro per inwoner op vooruitgaan. De nadeelgemeenten – de G4 voorop – betalen de rekening. Dat die soms fors kan zijn, moet volgens burgemeester Rob van der Zwaag van Veere maar op de koop worden toegenomen. ‘Die gemeenten hebben zes jaar lang voordeel gehad en daarvan genoten’, zei hij in een toelichting.

Forse uitschieters

VNG-bestuurslid Hubert Bruls bracht daar tegenin dat de gevolgen voor sommige nadeelgemeenten wel heel erg fors zijn. Volgens hem is het ‘goed gebruik’ de vraag te stellen of dat wel moet op die manier en te koersen op een compromis waarbij al te forse uitschieters worden afgevlakt. Dat zou wat Bruls betreft de boodschap van de gemeentekoepel aan Plasterk moeten zijn. De minister had de VNG om een advies gevraagd, omdat hij was gaan twijfelen of het volledig doorzetten van de operatie verstandig was – gelet op de grote financiële gevolgen.

Geen nieuwe onderhandelingen

Namens de Zeeuwse gemeenten, de Peelgemeenten en gemeenten uit de regio Achterhoek liet Van der Zwaag weten weinig boodschap aan de tegenargumenten van het VNG-bestuur te hebben. ‘Aan opnieuw onderhandelen moeten we niet beginnen, want dan worden de uitgangspunten weer verlaten’, stelde hij. ‘Bovendien, er zijn spelregels waardoor een gemeente er jaarlijks nooit meer dan 15 euro per inwoner op achteruit mag gaan. Dit om al te grote schommelingen te voorkomen.’

Voordeel voor 341 gemeenten

De herverdeling van de middelen behorend tot het zogeheten subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing moet het sluitstuk vormen van het groot onderhoud van het gemeentefonds. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) becijferde onlangs dat het gaat om een verschuiving van 129 miljoen euro van voornamelijk grote richting kleine gemeenten. De G4 leveren gezamenlijk 99 miljoen euro in. Daarvan komt 72 miljoen euro komt voor rekening van Amsterdam. Al met al krijgen 62 gemeenten minder geld en 341 gemeenten meer geld.

Wethouder Seesing heeft namens de gemeente Bronckhorst op 1 juni jl. mondeling overeenstemming bereikt met vertegenwoordigers van het bedrijf CIF om glasvezel in het buitengebied van onze gemeente aan te leggen. Een belangrijke mijlpaal voor de inwoners maar ook en vooral voor het verbeteren van het ondernemersklimaat in onze gemeente. De verwachting is dat alle inwoners van het buitengebied vóór de zomer van 2017 een aanbod voor de aanleg van glasvezel hebben ontvangen.

 

Op www.glasvezelbuitenaf.nl staat de nodige informatie, waaronder antwoord op de meest gestelde vragen.

 


 
BKB verbindt en versterkt!