Bedrijvenkring Bronckhorst
Bedrijven Kring Bronckhorst BKB verbindt en versterkt!

Privacy- en cookieverklaring

Ondernemersvereniging Bedrijven Kring Bronckhorst hierna te noemen “BKB” statutair gevestigd te Gemeente Bronckhorst ingeschreven in het handelsregister onder nummer 090146842 en bereikbaar via secretariaat@bkbronckhorst.nl, verklaart:

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, contacten en overeenkomsten met BKB.

In het kader van de door BKB uit te voeren activiteiten, ontvangt, verzamelt en administreert BKB persoonsgegevens van haar leden. BKB verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen BKB geldende doelstellingen en het in dat verband optimaal behartigen van de belangen van haar leden.

De persoonsgegevens van haar leden worden vermeld op de website www.bkbronckhorst.nl en worden verwerkt in de ledenadministratie van BKB.

BKB respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. BKB spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG) en de overige toepasselijke privacy wetgeving na te leven. BKB behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

Waarom verwerken wij uw gegevens
BKB verwerkt uw persoonsgegevens op grond van uw lidmaatschap met BKB, zodat BKB haar activiteiten - in het belang van haar leden - optimaal kan uitvoeren en de ledenadministratie kan voeren.

Over welke persoonsgegevens gaat het?
Persoonsgegevens worden bij de aanvang van het lidmaatschap door de (uitvoerend) secretaris ingevoerd aan de hand van het (digitale) inschrijfformulier, op dat moment zijn de persoonsgegevens elektronisch vastgelegd in de administratie van BKB.

De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn:
 • (Bedrijfs)naam
 • Adres
 • Vestigings- /Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Voor- en achternaam contactpersonen
BKB zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Daarnaast zal BKB de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Wat doen we met uw gegevens
BKB voert een ledenadministratie ten behoeve van de leden van BKB. De volgende verwerkingsdoelen zijn van toepassing:
 • Lidmaatschapsadministratie van BKB-leden
 • Contributie-inning en facturering
 • Financiële verwerking van declaraties en kostenfacturen van leden
 • Samenstelling en distributie van de BKB nieuwsbrief naar leden
 • Vermelding van de leden op haar website
 • Identificeren van kandidaten voor functies voor het bestuur en/of werkgroepen van BKB
 • BKB specifieke informatievoorziening naar u via post, mail of telefoon.
 • Analyse en rapportage van trends en ledensamenstelling.
Voor deze verwerkingen zijn ook derde partijen betrokken, in het kader waarvan verwerkingsafspraken zijn of zullen worden gemaakt met betrekking tot de bescherming van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en de omschrijving en toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens voor een afgesproken verwerkingsdoel.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BKB gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van deze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Website
BKB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website www.bkbronckhorst.nl maakt gebruik van de nieuwste software met de laatste (veiligheids)updates en is voorzien van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Uw rechten op uw persoonsgegevens
U kunt bij het bestuur middels een schriftelijk verzoek uw gegevens opvragen en vervolgens controleren en aanpassen.

Verwijderen van uw persoonsgegevens
Op schriftelijk verzoek van u, als een BKB-lid, zal BKB door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen 12 maanden - uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale (en/of andere wettelijke) bewaarplicht valt. Leden die het lidmaatschap van BKB opzeggen kunnen ervoor kiezen dat hun persoonsgegevens per direct worden geblokkeerd en na de verplichte bewaartermijn worden verwijderd, dan wel om statistische en historische redenen langer worden bewaard.